Openproj

สามารถกำหนดงานย่อยให้กับงานหลักที่ทำอยู่ใน Openproj ได้อย่างไร

การกำหนดงานย่อยให้กับงานหลักเป็นการกำหนดงานใดๆ ให้อยู่ภายใต้งานที่ต้องการให้เป็นงานหลักทำได้โดย

 • สร้างหัวข้อในบรรทัดถัดลงมาจากหัวข้อหลัก

รูปภาพ

 • คลิกบรรทัดที่เราต้องการกำหนดเป็นงานย่อยให้เป็นแถบสีดำ

รูปภาพ

 • click ไปที่ไอคอน indent ก็จะได้งานย่อยที่ต้องทำภายใต้งานหลัก

รูปภาพ

ได้งานย่อย

รูปภาพ

ติดตั้ง OpenProj แล้วเปิดไม่ได้ต้องทำอย่างไร

จำเป็นต้องติดตั้ง Java เพื่อใช้ในการทำงานของโปรแกรมซึ่งสามารถติดตั้งได้จากแผ่น Chantra

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

OpenProj เวอร์ชันที่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ทราบว่าแตกต่างอย่างไรกับ OpenProj ที่มีใน chantra

OpenProj version เสียค่าใช้จ่ายนั้นเป็น version ที่เรียกใช้งานผ่าน web browser โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องผู้ใช้งานแต่อย่างใด โดยการทำงานจะทำงานแบบ server / client model ซึ่ง server ที่ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเป็น server ของบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม OpenProj ที่เปิดให้บริการ ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งาน(ค่าเช่า) แต่ก็แลกมากับความสะดวกในการที่ทุกคนใน project สามารถเข้าถึง project ได้จากทุกที่ ที่มี internet ส่วน version ที่ให้มากับ chantra นั้นเป็น Opensource ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ไปตลอดโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เราสามารถกำหนด Deadline ให้งานแต่ละงานที่ทำได้อย่างไรใน Openproj

การกำหนด Deadline ให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

1.click ที่งานที่จะทำการกำหนด deadline
2.ไปที่เมนู Project
3.เลือก Task / Resource Information

รูปภาพ

4.ไปที่ tab Advanced แล้วกำหนดวัน Deadline ของงาน ในช่อง Deadline

รูปภาพ

จะบันทึกข้อมูลการล่าช้าของโครงการได้ที่ไหน

ในการทำ project ใดๆ มักจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆหลายงานมารวมกัน บางงานอาจจะทำเสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่กำหนด แต่บางงานก็อาจจะเสร็จได้ไม่ตามเวลา(delay) การทำ project ที่ดีนั้นควรมีการระบุรายละเอียดกำกับเอาไว้ด้วยเมื่อมีงานใดๆที่ทำแล้วไม่สามารถเสร็จได้ตรงตามกำหนดการ ซึ่งเราสามารถระบุจำนวนวันและประเภทของ delay ได้ดังนี้

 1. double click ที่ link ที่เชื่อมต่อระหว่างงาน
 2. ในช่อง type ให้เราเลือกประเภทการ delay ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ FS , FF , SS , SF แล้วทำการบอกจำนวนวันที่ dalay ในช่อง Lag หลังกำหนดเสร็จตอบ OK

รูปภาพ

ประเภทการเชื่อมต่องานในโปรแกรม Openproj แต่ละประเภทมีความหมายอย่างไร

การเชื่อมต่องานในโปรแกรม OpenProj มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน

 1. Finish to Start (FS) เป็นความเชื่อมต่องานโดยที่งานแรกสิ้นสุด จึงจะเริ่มทำงานที่สอง หรือ งานในขั้นตอนต่อไป
 2. Finish to Finish (FF) เป็นการเชื่อมต่องาน ที่เริ่มเวลาต่างกัน แต่กำหนดเสร็จภายในเวลาเดียวกัน
 3. Start to Start (SS) เป็นการเชื่อมต่องาน ที่มีวันเริ่มต้นการทำงาน วันเดียวกันแต่จะมีวันสิ้นสุดการทำงาน ที่ไม่เท่ากัน
 4. Start to Finish (SF) ความสัมพันธ์การเชื่อมต่องาน โดยที่งานนึงจะสิ้นสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มงานใหม่อีกงาน

เราสามารถ assign งานให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบได้อย่างไร

การ assign งานให้กับทรัพยากรทำได้โดย

 • double click เลือกงานที่เราต้องการ assign ทรัพยากรใส่เข้าไป

รูปภาพ

 • ไปที่แท็ป Resource
 • click ที่ไอคอน Assign resource

รูปภาพ

 • click เลือก resource ที่ต้องการ assign เข้ากับงาน แล้ว click เลือก assign

รูปภาพ

เราสามารถเพิ่มทรัพยากรให้กับงานใน OpenProj ได้อย่างไร

ในการทำ project นั้นโดยปกติมักจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับ project ที่เรากำลังดำเนินการ เพื่อใช้ในการดำเนิน project ให้ลุล่วงไปได้ ซี่งในส่วนของโปรแกรม Openproj นั้นเอง ก็ได้มีการแบ่งทรัพยากรของ project ออกเป็น 2 ประเภท คือ work และ material โดย work คือ งานที่เราต้องทำเพื่อให้ project ลุล่วง ส่วน material นั้นเป็นไปได้ทั้งสิ่งของที่เราใช้ในการทำ project หรือเป็นบุคคลากรที่เรากำหนดให้รับผิดชอบในงานใดๆใน project ส่วนขั้นตอนการกำหนดทรัพยากรให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

 • click ที่ไอคอน resource ด้านซ้ายมือ

รูปภาพ

 • พิมพ์ชื่อทรัพยากรที่จะเพิ่มลงไปในช่อง Name
 • ในช่อง Type ให้กำหนดประเภทของ resource ว่าจะเป็น work หรือ material

รูปภาพ

วิธีเชื่อมต่องานใน OpenProj ทำอย่างไร

เมื่อมีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกัน 2 งาน ต้องนำมาเชื่อมต่อกัน ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกเลือกงานจำนวน 2 งานที่ต้องการจะเชื่อมต่อกัน
 2. คลิกที่ไอคอน "Link Task" งานทั้งสองก็จะเชื่อมต่อกัน

รูปภาพ

ต้องการกำหนดงานให้เป็น milestone สามารถทำได้อย่างไร

Milestone เป็นการวางระยะเป้าหมายงานแบบช่วงระยะเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของงานว่าถึงระดับไหนแล้ว การกำหนด milestone ทำได้โดย

 • double click งานที่ต้องการกำหนดเป็น milestone ในช่องของ Name

รูปภาพ

 • ไปที่ Advanced
 • click เลือก Display task as milestone แล้ว Close

รูปภาพ