เคยติดตั้ง XAMPP แล้ว แต่เข้า localhost กลับไม่พบอะไร

โปรแกรมในชุด XAMPP เป็นโปรแกรม WebServer ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ภายใน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Service การที่เข้า localhost แล้วไม่ปรากฏอะไรอาจเป็นได้ว่า Service ยังไม่ได้เริ่มทำงาน ซึ่งเราสามารถสั่งเริ่ม Service ได้โดยไปที่ c:\xampp\xampp_start.exe

รูปภาพ